Prijava

Prijem radova je isključivo u elektronskoj formi, preko sajta Udruženja kardiologa Srbije ( za logovane korisnike ) ili direktno na e-mail adresu: kongresuks2011@gmail.com (maksimalno 250 reči, prema pravilima za slanje radova za Kongres Evropskog udruženja kardiologa).

Pravila za podnošenje sažetaka radova

  1. Naslov sažetka se piše malim slovima, osim prvog slova na pocetku naslova.
  2. Imena koautora se pišu inicijalom imena i prezimenom (po potrebi staviti i srednje slovo).
  3. Autori i koautori koji imaju više od jednog sažetka, moraju se potpisivati na isti način.
  4. Tekst kratkog sažetka treba da ima najviše 250 reči.
  5. Radove koji sadrže tabele i grafikone slati na e-mail adresu: kongresuks2011@gmail.com kao "Attached files"
  6. Broj koautora u jednom radu se ogranicava na 10.
  7. Sažetak treba da sadrži: uvod i cilj rada, metode, rezultate i zakljucak.
  8. Skracenice velikim slovima su dozvoljene u tekstu, ali ne u naslovu.
  9. U sažetku ne treba citirati autore i literaturu.
  10. Prijave identičnih ili skoro identičnih sažetaka iz iste ustanove može dovesti do neprihvatanja sažetaka.
Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!