Ishemijska kardiomiopatija

Ana Đorđevič-Dikić
Klinika za kardiologiju, Klinicki centar; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Preuzmite pdf

Ishemijska kardiomiopatija
Etiologija

Ishemijska kardiomiopatija je oboljenje koje je karakterisano funkcionalnom slabošcu srcanog mišica kao posledicom gubitka ili oštecenja srcanog tkiva (>20%) usled akutne ili hronicne ishemije. Koronarna bolest cini patofiziološki supstrat ovog obolenja, a ona je zapravo i uzrok razvoja hronicne srcane insuficijencije u 70% slucajeva. U ostale uzroke se ubrajaju, valvularna bolest srca, hipertenzija i druge vrste kardiomiopatija. U razvijenim zemljama ishemicna kardiomiopatija je uzrok dve trecine do tri cetvrtine slucajeva dilatativne kardiomiopatije.

Definicija

Ishemijska kardiomiopatija je klinicki sindrom koji se karakteriše:

Simptomima tipicnim za disfunkciju leve komore: dispneja pri opterecenju ili u miru, paroksizmalna nocna dispnea, zamor, otoci ekstremiteta.

Znacima tipicnim za disfunkciju leve komore: tahikardija, tahipneja, zastoj na plucima, pleuralni izliv, periferni edemi, hepatomegalija, povecani jugularni venski pritisak.

Objektivnim pokazateljima strukturnog i funkcionalnog oštecenja leve komore u miru: kardiomegalija, priSuspektna sustvo treceg tona, prisustvo šuma, promenama na ultrazvuku u smislu globalno poremecene sistolne funkcije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (EF) i podrucjima poremecene kontraktilnosti i povecanom koncentracijom natriuretskog peptida1.

Kardioverter defibrilatori (ICD) u primarnoj prevenciji su indikovani za smanjenje mortaliteta kod bolesnika sa smanjenom funkcijom leve komore zbog prethodnog infarkta miokarda (najmanje 40 dana), EF<35%, NYHA klasa II ili III, na optimalnoj medikamentnoj terapiji i cije je ocekivano preživljavanje >1 godinu dana (klasa preporuka I, nivo dokaza A). U sekundarnoj prevenciji ICD je indikovan kod pacijenata koji su preživeli ventrikularnu fibrilaciju i sa dokumentovanom hemodinamski nestabilnom ventikularnom tahikardijom, sa sinkopom i bez nje (klasa preporuka I, nivo dokaza A).

Kod pacijenata sa simptomatskom ishemicnom kardiomiopatijom statini smanjuju broj hospitalizacija (Klasa preporuka IIb, nivo dokaza B).

Retrospektivne studije ili registri ukazuju da hirurška revaskularizacija miokarda produžava preživljavanje kod pacijenata sa ishemicnom kardiomiopatijom.(3) Odluku o primeni hirurške intervencije ili prekutane koronarne intervencije treba doneti na osnovu pažljive evaluacije komorbiditeta, proceduralnog rizika, koronarne anatomije, postojanja živog miokarda u regionu revaskularizacije, funkcije leve komore i prisustva znacajne valvularne bolesti3

Mogucnost regeneracije miokarda implantacijom maticnih celija, što treba da dovede do popravljanja funkcije leve komore, nova je nada i za pacijente i za lekare. Ova vrsta terapije je trenutno u fazi klinickog ispitivanja, pre nego što postane deo rutinske klinicke terapije. Prognoza
Ishemicna kardiomiopatija ima lošiju prognozu u poredenju sa stabilnom anginom bez disfunkcije leve komore, kao i u odnosu na neishemijsku formu dilatativne kardiomiopatije. Razlog tome je povecani rizik od: 1) ugrožavajucih ventrikularnih aritmija, 2) pogoršanja disfunkcije komore u slucaju nove ishemije ili infarkta miokarda, 3) potencijalno fatalnih sistemskih komplikacija, 4) jatrogenih komplikacija

Lecenje1 Osnovu lecenja cini blokada renin-angiotenzin-aldosteron sistema, koja ukljucuje primenu ACE inhibitora, blokatora angiotenzinskih receptora, (klasa preporuka I, nivo dokaza A) spironolaktona i aldosteronskih antagonista kod bolesnika sa nivoom kreatinina <2.5 mg/dL i kalijumom <5.0 mmol/L (klasa preporuka I, nivo dokaza B). Ukoliko nisu kontraindikovani, beta blokatore treba primeniti kod svih pacijenata sa EF<40%, postepeno povecavajuci dozu. Potrebno je da pacijenti budu prethodno klinicki stabilni (klasa preporuka I, nivo dokaza A). Furosemid i tiazidni diuretici su indikovani kod bolesnika sa simptomima i znacima kongestije (klasa preporuka I, nivo dokaza B). Amjodaron je lek izbora u lecenju simptomatskih supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija u ishemicnim kardiomiopatijama. Prethodno je potrebno korigovati moguce precipitirajuce uzroke aritmija i primeniti optimalne doze beta blokera, ACE inhibitora blokatora angiotenzinskih receptora i antagonista aldosterona (klasa preporuka I, nivo dokaza A).

Oralna antikoagulantna terapija je indikovana kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, ili flaterom, ili dokumentovanim trombom u levoj komori (klasa preporuka I, nivo dokaza A).

Literatura:
1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G. et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic herat failure 2008 of the Eureopean Society of Car diology. Developed in collaboration with the Heart Failure Asso ciation of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J 2008; 29: 2388 442.
2. Kearney M. Chronic Heart Failure. Oxford University Press, 2008: 33.
3. Shanmugan G, Legare JF. Revascularization for ischemic cardio myopathy. Curr Opin Cardiol 2008; 23: 148-52.

Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!