Hirurška revaskularizacija miokarda kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom

Saša Kačar, Mirjana Kačar
Klinika za Kardiohirurgiju VMA, Beograd, Srbija

Mada je hirurška revaskularizacija miokarda danas najčešća rađena hirurška procedura uopšte, sa mortalitetima od oko 1% kod elektivnih slučajeva, i dalje među kardiohirurzima postoji izrazita odbojnost prema hitnim operacijama kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. Prednost ranih kardiohirurških revaskularizacija su ograničavanje ekspanzije infarkta, izbegavanje disfunkcije leve komore i srčane insuficijencije. Osnovna opasnost leži u ishemijsko-reperfuzionim ozledama miokarda nakon revaskularizacije što može dovesti do pojave hemoragijskog infarkta sa svim svojim komplikacijama, kao i u mogućim hemoragijskim komplikacijama koje su posledica prethodno date dvojne antitrombocitne terapije. Na osnovu svog hirurškog iskustva kao i na osnovu podataka iz literature, može se zaključiti da hirurške revaskularizacije miokarda u akutnom koronarnom sindromu mogu biti ne samo bezbedne procedure, već i procedure koje nipošto ne treba izbegavati, jer korisnost ovakvih intervencija može biti od neprocenjivog značaja za pacijenta.
Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!