Jatrogene povrede perifernih arterija tokom interventnih kardioloških procedura

Andreja Dimić1, Slobodan Cvetković1,2, Miloš Sladojević1, Lazar Davidović1,2
1Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, 2Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj ovog revijalnog članak je da ukaže na kliničku prezentaciju, kao i na dijagnostičke i terapijske modalitete u tretmanu postkateterizacionih komplikacija nakon kardioloških interventnih procedura, uz osvrt na iskustva Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u njihovom zbrinjavanju. Broj postkateterizacionih komplikacija je u konstantnom porastu. One se mogu manifestovati u vidu hematoma, pseudoaneurizmi, arteriovenskih fistula, ishemije ili infekcije. Dijagnoza se najčešće postavlja na osnovu kliničke slike i fizikalnog pregleda, a potvrđuje ili dopunjuje dodatnim dupleks sonografskim pregledom. Lečenje može biti hirurško i nehirurško. Iako se najčešće radi o manjoj laceraciji krvnog suda, lečenje ovih komplikacija prolongira hospitalizaciju, a zbog pratećeg komorbiditeta bolesnika opterećeno je i povišenim mortalitetom. Zbog toga treba stalno imati u vidu mogućnost njihovog nastanka u cilju smanjenja njihovog broja, pravovremene dijagnostike i adekvatnog lečenja.
Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!